Regulamin Sklepu internetowego
Teatru Wielkiego - Opery Narodowej

obowiązujący od dnia 6 lipca 2018 r.

Sklep internetowy Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, działający pod adresem butik.teatrwielki.pl, prowadzony jest przez Teatr Wielki - Operę Narodową z siedzibą w Warszawie 00-950, plac Teatralny 1, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury pod nr RIK 47/98, dla którego organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, NIP 525-20-59-432, REGON 013055028.

Kontakt ze Sklepem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: butik@teatrwielki.pl; telefonicznie: telefonicznie: +48 22 692 07 87, +48 603 960 435 lub pisemnie na adres: Butik Teatr Wielki - Opera Narodowa, plac Teatralny 1, 00-950 Warszawa.

§1.
Definicje

Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego Teatru Wielkiego - Opery Narodowej określający zasady i warunki sprzedaży internetowej produktów;

TW-ON

Teatr Wielki - Opera Narodowa z siedzibą w Warszawie 00-950, plac Teatralny 1;

Butik

prowadzony przez Teatr Wielki - Operę Narodową Sklep internetowy działający pod adresem butik.teatrwielki.pl, sprzedający produkty za pośrednictwem Internetu;

Kupujący

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z systemu sprzedaży online, nazywana również „Klientem”;

sprzedaż online

sprzedaż produktów, dokonywana za pośrednictwem strony internetowej butik.teatrwielki.pl;

produkty

wydawnictwa TW - ON tj. książki, plakaty, programy, pamiątki oraz inne produkty związane ze statutową działalnością Teatru, dostępne w ramach sprzedaży online;

zamówienie online

złożenie zamówienia przez Kupującego poprzez wypełnienie i doręczenie TW-ON Formularza zamówienia online dostępnego na stronie internetowej butik.teatrwielki.pl;

§ 2.
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady prowadzenia przez Butik internetowy działalności polegającej na sprzedaży produktów, szczegółowo określonych na stronie internetowej Butiku, jak również zasady korzystania z Butiku internetowego oraz składania zamówień.

 2. Niniejszy Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej Butiku w formie pliku PDF, umożliwiającego jego zapisanie na trwałym nośniku, na urządzeniu Klienta.

 3. Składanie zamówień w Butiku za pośrednictwem strony internetowej butik.teatrwielki.pl jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących, minimalnych wymagań technicznych – połączenia urządzenia końcowego z siecią Internet, adresu poczty elektronicznej (email), oprogramowania w postaci przeglądarki internetowej takiej jak: IE 10+, Firefox 19+, Chrome 34+, Safari 7+, Android 4.4+, iOS 6+.

 4. Do dokonywania zakupów w Butiku niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

 6. Złożenie zamówienia online wiąże się z równoczesnym dokonaniem przez Kupującego zapłaty za zamówienie.

 7. Zapłata za zamówienie online odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, przy użyciu karty płatniczej lub przelewu elektronicznego.

 8. Płatności obsługiwane są przy wykorzystaniu systemu płatniczego PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajową instytucję płatniczą, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisaną do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, tel.: +48 61 630 60 05, e-mail: pomoc@payu.pl, zwaną dalej PayU.

 9. Ceny podawane w Butiku internetowym są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto zawierającymi należne podatki i nie zawierają kosztów dostawy.

§ 3.
Ogólne zasady składania zamówienia online

 1. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Teatrem następuje za pośrednictwem strony internetowej Teatru butik.teatrwielki.pl i wymaga spełnienia następujących warunków:

  • wyboru zamawianych produktów,

  • podania danych Kupującego: imienia i nazwiska, miejsca i adresu zamieszkania, adresu e-mail,

  • zapoznania się i zaakceptowania warunków Regulaminu,

  • wyboru sposobu dostawy oraz podania adresu dostawy,

  • złożenia przez Kupującego zamówienia online,

  • dokonania przez Kupującego zapłaty za zamówienie drogą elektroniczną, przy użyciu karty płatniczej lub przelewu elektronicznego,

  • otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

 2. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych w formularzu zamówienia online.

 3. Zamówienie uważa się za złożone z chwilą gdy Teatr otrzyma od PayU potwierdzenie dokonania zapłaty przez Kupującego.

 4. Brak potwierdzenia przez bank Kupującego zapłaty za zamówienie w ciągu 30 minut od wysłania zamówienia online powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.

 5. Teatr nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki nieprawidłowego funkcjonowania systemu płatniczego PayU, o którym mowa w § 2. ust. 8.

 6. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. 2017 poz. 2454), sprzedaż online nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

 7. Faktura VAT może być wystawiona wyłącznie z danymi Kupującego.

 8. Kupujący otrzymuje wraz z potwierdzeniem realizacji zamówienia fakturę VAT w formie pliku PDF wysyłaną na adres e-mail Kupującego.

§ 4.
Szczegółowe warunki sprzedaży online produktów

 1. Zamówienia online produktów można składać za pośrednictwem strony internetowej butik.teatrwielki.pl 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

 2. Na wartość zamówienia składają się: cena zamówionego towaru oraz koszt dostarczenia.

 3. Dostępne są dwie opcje odbioru zamówienia: „wysyłka zamówienia” na adres podany przez Kupującego podczas składania zamówienia albo „odbiór osobisty”.

 4. Po złożeniu zamówienia online oraz po dokonaniu płatności, Kupujący otrzymuje na adres e-mail podany w formularzu zamówienia online potwierdzenie realizacji transakcji online oraz potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z jego indywidualnym numerem.

 5. Indywidualny numer zamówienia służy do identyfikacji zamówienia online. Kupujący jest zobowiązany posługiwać się nim we wszelkich kontaktach z Butikiem internetowym dotyczących jego zamówienia.

 6. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za skutki przekazania przez Kupującego indywidualnego numeru zamówienia osobom nieuprawnionym.

 7. Produkty pozostają własnością Teatru do czasu odnotowania przez Teatr potwierdzenia dokonania zapłaty przez bank Kupującego.

§ 5.
Warunki i koszt dostarczenia zamówienia

 1. Dostarczenie zamówionych produktów odbywa się na adres wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia online za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej UPS. Istnieje również możliwość osobistego odbioru zamówienia w siedzibie Teatru bez dodatkowych opłat.

 2. Zamówienie zostanie wysłane do Kupującego w terminie 3 dni roboczych od chwili otrzymania przez Teatr informacji od PayU o dokonaniu zapłaty przez Kupującego.

 3. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówienia lub opóźnienie w jego dostarczeniu spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Kupującego.

 4. Aktualny cennik dostarczenia produktów dostępny jest na stronie butik.teatrwielki.pl w zakładce „Zakupy i dostawa”.

 5. W przypadku osobistego odbioru zamówienia, Klient zostanie poinformowany drogą mailową, na adres email podany w formularzu zamówienia o terminie odbioru zamówienia. Stanie się to nie później niż w terminie 3 dni roboczych od chwili otrzymania przez Teatr informacji od PayU o dokonaniu zapłaty przez Kupującego.

 6. Warunkiem odbioru osobistego zamówionego produktu jest podanie indywidualnego numeru zamówienia.

 7. Zamówienie z odbiorem osobistym należy odebrać w terminie 14 dni od podanego przez Teatr terminu odbioru zamówienia.

 8. W przypadku nieodebrania zamówienia w terminie podanym w pkt. 7 Teatr wyśle na mail podany przez Kupującego wiadomość ponaglającą do jego odbioru w terminie 7 kolejnych dni roboczych od dnia wysłania maila.

 9. W przypadku nieodebrania zamówienia w terminie podanym w punkcie 8., Teatr wyśle Kupującemu na ten sam adres mailowy prośbę o podanie numeru konta, na jakie zostanie zwrócona należność za nieodebrane zamówienie.

 10. Brak odpowiedzi Kupującego na maile Teatru opisane w pkt. 8 i 9 skutkuje pozostaniem zapłaconej ceny na koncie Teatru Wielkiego – Opery Narodowej do chwili przedawnienia roszczeń z umowy sprzedaży.

§ 6.
Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący, który zawarł umowę sprzedaży produktów, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

 2. Bieg terminu odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu, w którym Kupujący lub wskazana przez niego osoba trzecia odbierze przesyłkę, odpowiednio, od przewoźnika albo osobiście w siedzibie Teatru.

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący powinien poinformować Butik o swojej decyzji przesyłając drogą elektroniczną na adres: butik@teatrwielki.pl lub pocztą na adres: Butik Teatr Wielki - Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, 01-950 Warszawa oświadczenie o odstąpieniu od umowy, Kupujący może przy tym posłużyć się formularzem oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Powyższy formularz stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 4. Butik niezwłocznie prześle Kupującemu na wskazany przez niego w formularzu oświadczenia o odstąpieniu od umowy adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 5. Kupujący ma obowiązek zwrócić zakupiony produkt wraz z wydrukowaną fakturą VAT do Sklepu internetowego niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Zwracany produkt należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Butik Teatr Wielki - Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, 00-950 Warszawa.

 6. Teatr nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt przesyłki. Teatr może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania zakupionego produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 7. Teatr dokonuje zwrotu płatności przelewem na rachunek Kupującego, wskazany przez niego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

 8. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy zamówienia inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Butik, Teatr nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionego produktu.

 10. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności produktu.

 11. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta art. 38 ust. 9, 10, 12 prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy, której przedmiotem świadczenia są: miody i inne artykuły dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 7.
Reklamacje

 1. Sklep internetowy przestrzega obowiązku dostarczenia produktów bez wad.

 2. Reklamacje dotyczące sprzedaży online produktów wymagają pisemnego zgłoszenia reklamacji na adres e-mail: butik@teatrwielki.pl, lub na adres: Butik Teatr Wielki - Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, 00-950 Warszawa. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane teleadresowe Kupującego, numer zamówienia, opis wady fizycznej produktu oraz żądanie Kupującego. Zgłoszenia reklamacji produktu można dokonać na formularzu zgłoszenia reklamacji, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.

 3. Kupujący jest zobowiązany dostarczyć reklamowany produkt wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym oraz wydrukowaną fakturą VAT na adres: Butik Teatr Wielki - Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, 01-950 Warszawa.

 4. Teatr rozpatrzy reklamację oraz poinformuje Kupującego o swojej decyzji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego wraz z reklamowanym produktem. Teatr powiadomi Kupującego o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz o drodze dalszego postępowania drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany przez Kupującego w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 8.
Ochrona danych osobowych i pliki cookies

 1. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w obowiązującym prawie (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95.46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwane dalej RODO oraz przepisach krajowych wprowadzonych na mocy RODO.

 2. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Kupującego, z zastrzeżeniem ust. 5. Niniejszego paragrafu, jest Teatr Wielki - Opera Narodowa z siedzibą w Warszawie 00-950, plac Teatralny 1, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury pod nr RIK 47/98, dla którego organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, NIP 525-20-59-432, REGON 013055028.

 3. W Teatrze jest wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (iod@teatrwielki.pl).

 4. Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 5. Założenie konta w systemie sklepu internetowego Butik lub złożenie zamówienia bez zakładania konta przez Kupującego następuje w celu realizacji umowy kupna-sprzedaży i wszelkich, niezbędnych działań z tym związanych.

 6. Wyrażenie zgody marketingowej jest dobrowolne, użytkownik ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie. Dane osobowe zebrane na podstawie wyrażonej zgody będą przechowywane do czasu jej wycofania lub wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

 7. Teatr udostępnia firmie PayU dane osobowe Kupującego i zezwala na ich wykorzystanie przez PayU w celu obsługi realizacji płatności dokonywanych z udziałem Kupującego w ramach systemu sprzedaży online a także w celu wypełnienia przez PayU obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa i związanych z obsługą ww. płatności.

 8. Strona internetowa Butiku wykorzystuje mechanizm tzw. cookies, tj. plików tekstowych przechowywanych na dysku komputera użytkownika. Strona internetowa Butiku wykorzystuje również cookies z systemu Google Analitycs w celu analizy ruchu na stronie.

 9. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej z której korzysta. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z serwisu internetowego Teatru.

§ 9.
Postanowienia końcowe

 1. Zamieszczone na stronach Butiku informacje oraz ceny nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Prezentowany katalog produktów ma jedynie charakter informacyjny.

 2. Teatr zastrzega, iż zamieszczone na stronach Butiku zdjęcia prezentujące produkty mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd, w tym w szczególności kolor, mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciach, bowiem te są zależne od ustawień monitora, nasycenia kolorów itp.

 3. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup produktów przez Kupującego.

 4. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.

 5. Teatr zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów, zmiany opisów produktów, wprowadzania lub usuwania produktów zamieszczonych na stronie internetowej Butiku a także do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedażowych. Skorzystanie przez Butik z powyższego uprawnienia nie wpływa na zamówienia, które są w trakcie realizacji.

 6. Teatr zastrzega sobie możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Butiku, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej.

 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 6 lipca 2018 r. do odwołania.

 8. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu Butiku. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Butik, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie butik.teartwielki.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 9. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

załącznik nr 1 do Regulaminu - formularz odstąpienia od umowy do ściągnięcia w PDF

załącznik nr 2 do Regulaminu - formularz zgłoszenia reklamacji do ściągnięcia w PDF

Regulamin do ściągnięcia w PDF


Przejdź do góry