Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Teatr Wielki - Opera Narodowa z siedzibą w Warszawie 00-950, plac Teatralny 1 informuje, że jest administratorem Państwa danych osobowych. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej, nadzoruje specjalnie wyznaczona do tego celu osoba (IOD), z którą można się kontaktować pod adresem iod@teatrwielki.pl, lub przesyłając korespondencję na adres Teatru Wielkiego - Opery Narodowej.

Państwa dane osobowe dotyczące stanu zdrowia, zawarte w niniejszym Oświadczeniu, przetwarzane są w celu uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych i artystycznych, których organizatorem jest Teatr Wielki - Opera Narodowa, ponieważ jest to niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, jakim jest przeciwdziałanie pandemii wirusa SARS-CoV-2 (podstawa prawna art. 9 ust. 2 lit. i) RODO, w związku z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374)).

Natomiast dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu) przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest umożliwienie kontaktu z uczestnikiem wydarzenia po jego zakończeniu, w razie wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu.

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu i innym służbom porządkowym, w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 2 tygodnie, a po tym okresie zostaną zniszczone, zgodnie z obowiązującymi w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej regulacjami.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału
w wydarzeniu. Ich niepodanie skutkować będzie niemożnością wzięcia udziału w wydarzeniu.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do usunięcia danych jeżeli nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO.